SPREMNI SMO VAM PONUDITI POTPUNU USLUGU

Vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava

  • dnevnika
  • glavne knjige
  • pomoćnih knjiga utvrđenih u skladu s propisima i potrebama poduzetnik

Izrada popisa imovine i obveza

  • bilance
  • računa dobiti i gubitka sa svim pomoćni  obrascima
  • bilješki uz financijska izvješća

Izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima

Priprema mjesečnih, odnosno godišnjih obračun PDV-a

Vođenje knjige ulaznih računa

Vođenje knjige izlaznih računa

Vođenje blagajne

Obračun poslovnih kartica

Izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak

Ostale usluge poput izrade posebnih izvještaja i poslovne planove